Inloggen

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Algemene Ledenvergadering op di 20-1-18 om 20u incl Agenda

Beste leden,

Wij nodigen je hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering van WTV, welke zal plaatsvinden op dinsdag 20 februari 2018 om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Doesburgseweg 22 te Wehl. Zoals in de nieuwsbrief van november te lezen stond, stoppen Hans en Iris met hun werkzaamheden voor de WTV. Helaas zijn er nog geen vervangers gevonden. We zijn naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. De vereniging kan niet voortbestaan zonder een bestuur. Het is dan ook absolute noodzaak dat deze lege plekken worden opgevuld. De overige stukken, die in deze vergadering behandeld worden, liggen ook een half uur voor aanvang in de kantine ter inzage van de leden. In afwachting op je komst.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.
Hans, Lidy, Adrie, Nick, Jeroen en Iris

Agenda:
1. Opening om 20:00 uur 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 20 februari 2018 
4. Terugblik 2017 algemeen 
5. Jaarverslagen
    - Sponsorcommissie 2017 
    - Secretariaat 2017 
    - Park 2017 
    - Toernooicommissie 2017 
    - Financieel verslag 2017 
    - Verslag Kascommissie 2017 
6. Begroting en contributie 2018 
7. Bestuursaangelegenheden 
    a. Aftredend en niet herkiesbaar 
        Hans ten Boom (voorzitter) 
        Iris Spijker (secretaris) 
    b. Aftredend en herkiesbaar 
        - 
    c. Kandidaten op voordracht van het bestuur 
        - 
8. Rondvraag en sluiting vergadering circa 21:30 uur . 

Wij rekenen op jullie komst! 

Hans, Lidy, Adrie, Jeroen, Nick en Iris