Inloggen

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Aankondiging OPROEP voor meedenkers over het Verenigingsbeleidsplan

Aankondiging OPROEP voor meedenkers over het Verenigingsbeleidsplan

Weten waar je als vereniging staat en naar toe wil, is belangrijk voor de continuïteit van de club. Met een duidelijk toekomstbeeld en heldere doelen wordt keuzes maken makkelijker en besturen leuker.

Het maken van een verenigingsbeleidsplan is essentieel om tot dit toekomstbeeld en de doelen te komen. Maar opstellen van dit plan is geen eenvoudige klus.

Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders er niet aan toe om beleid te ontwikkelen. De dagelijkse gang van zaken neemt vaak teveel tijd in beslag. Samen met het bestuur en andere belanghebbenden in de vereniging stil staan bij de gewenste koers, schiet erbij in. Een gebrek aan tijd is echter niet de enige oorzaak. Velen hebben niet altijd een goed beeld van wat een beleidsplan is. Sommigen denken dat het een dik pak papier is waar vervolgens niets mee wordt gedaan. Anderen zijn van mening dat de toekomst toch niet is te voorspellen. Zij houden zich liever met hier-en-nu acties bezig. Weer anderen denken dat beleidsontwikkeling alleen voor de grotere verenigingen van belang is. Of in het beleidsplan worden alleen globale toekomstplannen omschreven. Vertaling in concrete activiteiten ontbreekt dan. Hoewel de toekomst niet is te voorspellen, is het toch van belang om na te denken over het soort vereniging dat we over bijvoorbeeld drie tot vijf jaar willen zijn.

Met dit beeld in het achterhoofd kunnen we dan kijken naar externe invloeden en interne ontwikkelingen die de verdere ontwikkeling van uw vereniging beïnvloeden. Dit maakt het plannen van doelgerichte acties mogelijk.

Waarom is beleidsontwikkeling belangrijk?

-          Met een beleidsplan in de hand kunnen we als bestuurders meer planmatig werken. We worden niet geleefd door de waan van alle dag. We kunnen keuzes meer doelgericht maken en verantwoorden.

-          Het is zinvol om met elkaar stil te staan bij de gewenste koers van de vereniging. Wat voor soort vereniging willen wij zijn over drie tot vijf jaar? Dit maakt gerichter inzetten van beperkte middelen mogelijk, met name: geld en vrijwilligers. Actief reageren op invloeden van buiten, in plaats van wachten en geleefd worden door externe ontwikkelingen.

-          Een beleidsplan is een communicatie- en sturingsmiddel. We kunnen duidelijk maken waar onze vereniging voor staat. Delegeren intern wordt eenvoudiger. Commissies kunnen zelfstandig werken met een budget binnen de uitgestippelde koers. Tevens kunnen we nieuwe vrijwilligers en potentiële leden beter uitleggen waar de vereniging voor staat en waarom zijn / haar bijdrage van belang is.

-          Een beleidsplan helpt ons bij de communicatie en verantwoording naar externe belanghebbenden. Bijvoorbeeld naar de gemeente en sponsors.

-          Tot slot geeft een beleidsplan de vereniging een gemeenschappelijk referentiekader bij evaluatie van de voortgang. Het is een discussiestuk voor de algemene ledenvergadering en voor een jaarlijkse voortgangsbijeenkomst met alle betrokken vrijwilligers.

Wij gaan dit verenigingsbeleidsplan opstellen, maar we kunnen dit niet alleen. Graag willen we een aantal keren brainstormen met onze leden over de benodigde thema’s om te komen tot een gedragen plan. We gaan hiervoor een stappenplan maken en hebben jullie input nodig. Kunnen jullie eens nadenken of je hieraan mee wil doen?

Bij de volgende nieuwsbrief zullen we daadwerkelijk een oproep doen om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van onze vereniging.